Aanpak de BBAN Groep

Wanneer u zich bij de ontwikkeling en bouw van uw woning laat begeleiden door een van de deskundigen van de BBAN Groep zal u de volgende fases in dit proces met hem/haar doorlopen:

1.   De voorbereiding

  • Opstellen van een programma van eisen;
  • Maken van een schetsontwerp

 2.   De Bouwaanvraag

  • Selecteren van een architect/tekenbureau en constructeur;
  • Aanvraag omgevingsvergunning

3.   Het Bouwbestek en de Aanbesteding

  • Maken van een Bestek;
  • Maken van een Calculatie / Kostenraming van de woning;
  • Aanbesteding en contractering van de aannemer

 4.   De Nazorg

  • Controle tijdens de bouw;
  • Begeleiding tijdens de bouw (bij het maken van keuzes);
  • Oplevering van de woning

Om u een duidelijker beeld te geven van wat deze verschillende stappen in het gehele proces inhouden lichten wij in deze blog “De Voorbereiding” toe:

1.  De voorbereiding

a.   Opstellen van een programma van eisen

De onderdelen die bij het opstellen van het programma van eisen aan bod komen zijn als volgt onder te verdelen:

-     Functionele & ruimtelijke eisen

-     Materiaaleisen, vorm & stijl van de woning

-     Technische eisen

Functionele & ruimtelijke eisen

Voor uw woning zult u zich in eerste instantie bezig houden met een functioneel programma van eisen. Prettig wonen ervaart u grotendeels door uw beleving ín de woning. Dit betekent dat u een overzicht maakt van de ruimtes die in uw woning aanwezig moeten zijn, hun grootte en hun functies.

Voor deze fase gebruiken we een handige handleiding waarbij er geen onderdelen vergeten kunnen worden. Deze handleiding loodst u stap voor stap langs de verschillende ruimtes in uw gewenste woning. Bij elkaar zullen deze ruimtes een indicatie zijn voor de totale grootte van de woning, hetgeen een belangrijk kenmerk is voor een eerste benadering van de bouwsom van de woning.

Materiaaleisen, vorm & stijl van de woning

De materialen waarmee een woning wordt gebouwd zijn sterk van invloed op het beeld en de stijl van de woning, zowel aan de binnen- als buitenkant. Hoewel materiaalafwerkingen geen eerste vereiste zijn om met het ontwerp van uw woning te kunnen starten, is het geen slecht idee om daar nu al over na te denken, zeker als het duurdere afwerkingen betreft die toch een aanzienlijk deel van uw budget gebruiken.

Het materiaalgebruik aan de buitenkant van uw woning, de gevels en daken, kunnen heel bepalend zijn voor de stijl van de woning. Met name de grootte en plek van ramen en deuren in de gevel en de vorm van het dak zijn hierop van invloed. Het is dan ook zinvol om ideeën, wensen of zelfs harde eisen op dit gebied vast te leggen. Materiaaleisen maar met name eisen aan vorm en stijl van de woning zijn soms moeilijk in schrift te vatten. Een plaatje zegt dan vaak meer dan 1000 woorden. Het kan dan ook heel handig zijn om een collage met plaatjes, tekeningen en/of foto’s te maken die een vertaling van uw eisen vormen.

Technisch programma van eisen

In het technisch programma van eisen worden de technische prestaties vastgelegd waaraan een woning moet voldoen. Sowieso moet elke woning die nieuw wordt gebouwd (of grondig wordt gerenoveerd) voldoen aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Uw BBAN bouwbegeleider is bekend met het Bouwbesluit en weet hoe de eisen die hierin staan in het ontwerp voor uw woning moeten worden toegepast.

In aanvulling op de technische eisen uit het Bouwbesluit kunt u hier tevens denken aan:

-     inbraakpreventieve maatregelen;

-     aanleg van een alarm;

-     toepassing van domotica;

-     toepassing van energieopwekkers als zonnepanelen;

-     extra isolatie van de woning boven de minimale eis;

-     voorbereidingen voor een uit- of opbouw in een later stadium;

-     duurzaamheid van de toe te passen materialen etc.

b.   Het maken van een schetsontwerp (SO)

Aan de hand van het met elkaar opgestelde programma van eisen en de verzamelde afbeeldingen van woningstijlen die u aanspreken, kan er langzaam maar zeker worden overgegaan tot het maken van een schetsontwerp. In dit ontwerp komen al uw wensen uit het programma van eisen samen.

Voor een betere inleving in uw toekomstige woning hebben wij de mogelijkheid dit ontwerp voor u in een 3D-model om te zetten. Vervolgens wordt u door ons in staat gesteld dit 3D-ontwerp thuis, in uw eigen tijd en omgeving, van alle kanten te bekijken en waar nodig te becommentariëren.